Så påverkar coronaviruset e-handeln

Den senaste tiden har coronaviruset varit på allas läppar. När det stod klart att Kina drabbats hårt av viruset växte farhågorna om att e-handeln skulle komma att påverkas. En stor del av de varor som sälja i Sverige kommer från det stora landet i öster, och förra året uppgick cirka 5,4 % av den totala varuimporten till Sverige av produkter från Kina. Integrerade produktionskedjor innebär att det inte endast är direktimporten som påverkas utan att produktionen på en global nivå minskar. I dagsläget importerar många e-handlare som verkar inom elektronik- och modebranschen varor från Kina, och det är dessa branscher som förutspås påverkas i extra hög utsträckning av coronaviruset. Då viruset fortsätter att spridas globalt är det dock svårt att sia om hur omfattande dess påverkan på e-handeln kommer att bli.

Aktörer för betallösningar varnar för coronavirusets negativa påverkan på e-handeln

Mastercard hör till de aktörer som var tidiga med att varna för att e-handeln kan komma att påverkas negativt av coronavirusets framfart. I slutet av februari 2020 skickade man ut ett pressmeddelande i vilket det konstaterades att intäktstillväxten för företaget förväntas bli 2-3 % lägre än vad man tidigare sagt. Man skriver vidare att man hoppas att påverkan begränsas till det första kvartalet, men att man ändå tror att nettotillväxten under 2020 kommer att hamna lång ner i teens-intervallet. I pressmeddelandet skriver Mastercard att man ser att e-handeln påverkas i en något mindre utsträckning än den övriga handeln, men oro uttrycks ändå över situationen. Även PayPal har gått ut med uppgifter om att man befarar att covid-19 kommer att ha en negativ påverkan på resultatet. PayPal nämner specifikt e-handelns komplicerade situation till följd av virusutbrottet som en orsak till att vinsten i år väntas bli mindre än vad man först trott.

Kvinna med munskydd

Elektronikhandeln är särskilt utsatt på grund av covid-19

Då coronaviruset började i Kina har fokuset i debatten om i hur stor utsträckning e-handeln kan komma att påverkas än så länge främst kommit att hamna på elektronikvaror. Man ser främst att snabbrörliga elektronikvaror till viss del kan komma att drabbas av försenade leveranser. Varor med kort ledtid, som grafikkort, kan komma att påverkas först och därefter följer produkter inom retail-segmentet som till exempel laptops. Såväl Apple, som HP och Microsoft har flaggat för sämre resultat än väntat på grund av läget i världen. En del e-handlare siar om att säsongsprodukter, som elgrillar, kan drabbas av förseningar och inte vara i fas med efterfrågan.

Det är möjligt att de stora kedjorna kommer att ha en fördel då de har flera handlare som gemensamt kan förflytta varor i enlighet med efterfrågan. Experterna tror även att de e-handlare som tidigt insåg värdet i att vidta åtgärder kommer att ha ett försprång. Ett tidigt agerande genom att till exempel fylla på lager för att säkra försörjningen av varor kan naturligtvis ge fördelar när konkurrenternas lager börjar tömmas.

Försenade leveranser till följd av coronaviruset

I mitten av månaden kunde vi läsa braskande rubriker om hur Postnord valt att stoppa försändelser av paket till och från Kina. I kölvattnet av den typen av nyheter publicerade Öst-, Väst- och Sydsvenska Handelskammaren undersökningar av hur företagen i deras respektive regioner påverkats av utbrottet av covid-19. I undersökningen visade det sig att företagen främst uppger att de fått problem med försenade leveranser. Flera företag uppger även att de ställt in alla affärsresor till Kina, och vissa företag har även ställt in planerade resor till andra länder. Hela 80 % av de tillfrågade företagen uppgav att coronaviruset påverkade deras verksamhet på något sätt. Trots detta såg Stefan Gustavsson, chefen på Västsvenska Handelskammaren, ingen orsak till panik.

Gustavsson uppmanade istället medlemmarna att noggrant följa utvecklingen så att de kan planera sina verksamheter på ett optimalt sätt. Den västsvenska Handelskammaren manar till lugn och ser inte att medlemmarna behöver vara oroliga på längre sikt. Man ger det generella rådet att det är viktigt att se till att medarbetarna har möjligheter att arbeta hemifrån för att förhindra att smitta sprids.

Närbild på coronavirus

Medarbetare i karantän

Dagens Juridik har publicerat en krönika av advokaterna Sten Bauer och Johan Zetterström. De konstaterar att coronaviruset skapar utmaningar för arbetsgivare. Bauer och Zetterström listar några åtgärder som arbetsgivare kan vidta. Men konstaterar bland annat att den moderna tekniken, som videokonferenser och telefonmöten, kan utnyttjas för att undvika smittspridning via fysiska möten. Advokaterna anser även att arbetsgivare kan uppmana personal som befunnit sig i riskområden att arbeta hemifrån under två veckor.

I krönikan konstateras att det kan vara svårt för en arbetsgivare att ställa frågor om eventuell sjukdomsbild till medarbetarna. Balansgången mellan att skydda medarbetare och värna om deras personliga integritet kan vara knepig. Bauer och Zetterström är dock överens om att medarbetarnas säkerhet ska sättas i främsta rummet, och man påminner om arbetsgivarens lagstadgade skyldighet att värna om säkerhet på arbetsplatsen. Man avslutar artikeln med en förhoppning om att konsekvenserna av utbrottet av corona blir mindre än vad som förväntas.

Information är a och o för att minimera virusets påverkan

Hela det svenska näringslivet påverkas av utbrottet av coronaviruset. Börserna har fallit sedan farhågorna om virusets omfattning började sprida sig. Frågan som många e-handlare ställer sig är hur man kan göra för att minimera coronautbrottets påverkan på den egna verksamheten. Även om situationen är oförutsägbar och ingen vet hur länge viruset kommer att härja så finns det försiktighetsåtgärder som kan vidtas.

Ledordet för oroliga e-handlare kan vara att täppa till glapp i leveranserna innan de hinner uppstå. Experterna verkar även vara eniga om att information är a och o. Du som driver en webbshop bör med andra ord hålla dig uppdaterad om läget och försöka parera eventuella problem. Det är även en god idé att kommunicera med dina kunder och informera om påverkade leveranser och annat som visar att ditt företag är seriöst och värdesätter transparens.

Lämna en kommentar